12 PM | 07 May

Disciplinski pravilnik

Na temelju članka 14. i članka 30.Statuta Športskog šahovskog kluba „Mladost“ Varaždinske Toplice, Upravni odbor ŠŠK „Mladost“ na sjednici održanoj 12.ožujka 2014. godine donio je

D I S C I P L I N S K I    P R A V I L N I K

ŠPORTSKOG ŠAHOVSKOG KLUBA „MLADOST“  

VARAŽDINSKE TOPLICE

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se pravila ponašanja i obaveze članova ŠŠK Mladost. Propisuju se mjere prema pojedincima s ciljem njihovog šahovskog napredovanja. Prema onima koji se ne pridržavaju odredbi Statuta i ovog pravilnika ŠŠK Mladost te na drugi način krše red i disciplinu ili štete ugledu Kluba poduzimaju se kaznene mjere propisane ovim Pravilnikom.

Članak 2.

Cilj Pravilnika je poticanje članova na savjestan odnos prema obavezama, kulturno i fer ponašanje tijekom treninga, turnira i svih šahovskih natjecanja na kojima sudjeluju i predstavljaju ŠŠK „Mladost“. Također ih se nastoji motivirati na korektno ponašanje i što veće zalaganje za postizanjem što boljih šahovskih rezultata.

Članak 3.

Sve aktivnosti  članova ŠŠK Mladost koje su u suprotnosti sa odredbama ovoga Pravilnika smatraju se prijestupom te će u skladu s Statutom i Pravilnikom biti kažnjeni. Nadalje se pod prijestupom smatraju sve aktivnosti usmjerene protiv društvenih interesa, ugleda i kvalitete šahovske igre kao športa i djelatnosti u širem smislu.

DISCIPLINSKE MJERE

Članak 4.

Disciplinske  mjere dijele se na: a) Mjere poticanja kojima se njeguju i razvijaju pozitivne strane i koje motiviraju članove da ustraju u pozitivnom radu, treningu  i vladanju, b) disciplinske  mjere usmjeravanja kojima se članova usmjerava prema prihvatljivim oblicima vladanja i ponašanja te najučinkovitijim oblicima treninga, c) disciplinske  mjere sprječavanja kojima se upozorava ili sprječava članove na aktivnosti koje otežavaju šahovsko napredovanje, ometaju ostale članove i sl., d) disciplinske kaznene mjere kojima se ispravljaju i kažnjavaju negativni postupci članova.

DISCIPLINSKI POSTUPAK

Članak 5.

Disciplinski postupak se pokreće na osnovu prijedloga članova ŠŠK Mladost, predsjednika ili Izvršnog odbora. Prijedlog također može podnijeti svaka zainteresirana osoba ili organizacija.

Članak 6.

Disciplinska komisija koja može odlučivati u smislu ovog Pravilnika je tijelo propisano Statutom kluba.

Članak 7.

Disciplinska komisija  raspravlja i odlučuje na sjednicama, a odluke donosi većinom glasova. Odluka Disciplinske komisije je konačna osim u slučaju izricanja disciplinske kaznene mjere isključivanja iz ŠŠK Mladost. Da bi ova odluka bila izvršna mora ju potvrditi skupština ŠŠK Mladost.

Članak 8.

U slučaju kada postoji opravdana sumnja da je okrivljeni učinio prekršaj za koji se može izreći vremenska kazna zabrane igranja ili vršenja dužnosti Disciplinska komisija može izreći suspenziju. Suspenzija u smislu predhodnog stavka može trajati najduže 30 dana. Vrijeme provedeno pod suspenzijom uračunava se u kaznu. Članica ili član kluba koja je pod suspenzijom nema prava nastupa za klub do izricanja kazne.

 

DISCIPLINSKE MJERE POTICANJA

Članak 9.

Cilj ovih mjera je odobravanje i poticanje članova na što veći rad i zalaganje, prihvatljive oblike ponašanja tijekom treninga i natjecanja, isticanje pozitivnih vrijednosti svakog člana te davanje pohvala i nagrada onim članovima koji svojim radom i vladanjem daju primjer drugim članovima ŠŠK Mladost. Također cilj ovih mjera je podrška i motivacija članova da ustraju u svim pozitivnim oblicima aktivnosti koje imaju za cilj napredovanje u šahovskom umijeću.

Članak 10.

Disciplinske mjere poticanja su pohvala i/ili nagrada.

Članak 11.

Disciplinske  mjere poticanja mogu biti izražene u usmenom ili pisanom obliku te u obliku predmetnih nagrada, a izriču se članovima, ekipama, donatorima i sponzorima ŠŠK Mladost.

 

Članak 12.

Cilj pohvale članova je sveobuhvatna ocjena rada i vladanja  tijekom treninga i natjecanja te vrednovanje njegovih postignuća tijekom odvijanja svih šahovskih aktivnosti. Mjera pohvale može biti izražena u usmenom i pisanom obliku.

Članak  13.

Prijedlog  za  izricanje  usmene  i  pismene  pohvale  mogu  dati punoljetni članovi kluba.

Članak 14.

Član ili ekipa mogu biti usmeno i/ili pismeno pohvaljeni za: • postignute rezultate i primjerno vladanje, • savladavanje programa treninga, • izuzetno zalaganje na treningu ili natjecanju, u skladu sa svojim sposobnostima i mogućnostima, • sudjelovanje u aktivnostima s ciljem popularizacije šaha među ostalim članovima kluba i šire, • postizanje značajnih rezultata na natjecanjima, • savjesno i uspješno izvršavanje svih obveza i preuzetih dužnosti u ŠŠK Mladost.

Članak 15.

Članu se može izreći usmena i pisana pohvala zbog izuzetnog zalaganja na treningu, imajući u vidu njegove individualne mogućnosti i sposobnosti, a naročito ako je u odnosu na svoj raniji uspjeh vidno napredovao, pojačao zalaganje i ispravio način ponašanja.

Članak 16.

Za pisane pohvale članovima se izdaje tiskana pohvalnica koju potpisuju predsjednik ŠŠK Mladost.

Članak 17.

Nagrada kao disciplinska mjera primjenjuje se za poticanje i motivaciju pojedinih članova ili ekipa kluba kako bi ih se potaknulo na  postizanje još boljih šahovskih rezultata. Nagrada je svojevrsno priznanje za uloženi trud i znanje koji su bili potrebni za postizanje značajnih individualnih i skupnih rezultata na natjecanjima ili aktivnostima u klubu.

Članak 18.

Nagrade mogu biti:

– šahovske knjige i slikovnice, – šahovski rekviziti i dodatna oprema, – ulaznice za kulturne i sportske priredbe i natjecanja,

– slatkiši,

– razni predmeti za praktičnu uptrebu u vrijednosti do 200 Kuna maksimalno.

Članak 19.

Izbor nagrada za članove i ekipe obavlja Upravni odbor. Izbor nagrade za predsjednika obavljaju ostali članovi upravnog odbora.

DISCIPLINSKE  MJERE USMJERAVANJA

Članak 20.

Objašnjenje, savjet i uvjeravanje su disciplinske  mjere usmjeravanja. Primjenjuju se u radu s pojedincima i ekipama s ciljem usmjeravanja i savjetovanje članova da prihvati pozitivna športska i društvena pravila.

Članak 21.

Najučinkovitije sredstvo mjera usmjeravanja je pozitivan primjer koji članu ili grupi članova zorno predočava smisao ovih mjera. Tijekom objašnjavanja i savjetovanja članova ili ekipa treba ih uvjeriti da slijede predočeni pozitivan primjer.

DISCIPLINSKE  MJERE SPRJEČAVANJA

Članak 22.

Disciplinske  mjere sprječavanja primjenjuju se kada se želi upozoriti pojedinog člana ili ekipu na njihovo neprihvatljivo ponašanje te im ukazati kako i zašto trebaju mijenjati svoje ponašanje.

Članak 23.

Upozorenje i kritika su mjere sprječavanja kojima se javno ili pojedinačno upozorava na negativno ponašanje pojedinca s ciljem da mu se ukaže na mogućnosti ispravljanja istoga.

DISCIPLINSKE KAZNENE MJERE

Članak 24.

Cilj disciplinskih kaznenih  mjera je ukazati članu na njegove greške i propuste. Također se primjenjuju za ispravljanje i kažnjavanje neprihvatljivog ponašanja članova u slučajevima kada su mjere poticanja, usmjeravanja i sprječavanja postale nedovoljne i neučinkovite. Disciplinske kaznene mjere moraju biti obrazložene, razumljive, pravedne i primjerene povredi odredbi ovog Pravilnika ili Statuta ŠŠK Mladost.

Članak 25.

Radi otklanjanja negativnih pojava; nemarnog odnosa prema treningu i obavezama; kršenju odredbi Statuta i radne discipline; nekulturnog ili nedoličnog ponašanja; ugrožavanja sigurnosti ostalih članova i osoba te namjernog oštećivanja ili uništavanja šahovskih rekvizita i knjiga u vlasništvu kluba.

Članovima se mogu izreći slijedeće disciplinske mjere:

– opomena, – ukor, – strogi ukor, – isklučenje iz ŠŠK Mladost.

Članak 26.

Disciplinske kaznene mjere primjenjuju se i u slučajevima ako član svojom krivnjom namjerno počini materijalnu štetu nad imovinom kluba ili drugih osoba.

Učinjenu štetu član, odnosno njegov roditelj ili staratelj dužan je nadoknaditi.

Članak 27.

Disciplinske kaznene mjere ne smiju u svom obrazloženju sadržavati povredu članove osobnosti, ne smije biti rezultat osvete, zastrašivanja i ponižavanja, već osudu i neslaganje s konkretnim negativnim postupcima i pojavama.

Članak 28.

Prilikom izricanja i primjene disciplinskih kaznenih mjera treba voditi računa o individualnim osobinama članova, osobito o njegovim karakternim i emocionalnim osobinama, obiteljskim prilikama i sredini u kojoj član boravi.

Članak 29.

Strogi ukor i isključenje iz ŠŠK Mladost ne mogu se izricati ekipi već samo pojedinačno. Disciplinske mjere opomene i ukora mogu se izreći i pojedinačno i ekipno.

Članak 29.

Prijedlog za izricanje disciplinske mjere opomene daje se u usmenom ili pisanom obliku, a za izricanje ukora, strogog ukora i isključenja iz ŠŠK Mladost prijedlog se daje u pisanom obliku. Prijedlog za izricanje ovih mjera može dati svaki punoljetni član kluba.

Članak 30.

Po izricanju mjera strogog ukora i isklučenja iz ŠŠK Mladost tajnik pismeno obaviještava roditelje odnosno staratelje kažnjenog člana, ukoliko je član maloljetan.

Članak 31.

Protiv izrečenih mjera strogog ukora i isključenja iz ŠŠK Mladost član (roditelj odnosno staratelj) ima pravo podnijeti žalbu u roku od sedam dana od dana pismene obavijesti. Žalba se podnosi u pisanom obliku u kojem član (roditelj odnosno staratelj) treba navesti svoje primjedbe na izreženu disciplinsku mjeru. Žalba odgađa izvršenje izrečene pedagoške mjere.

Članak 32.

Disciplinska komisija rješava žalbe te je dužna provesti postupak i donijeti odluku u roku od trideset (30) dana od dana primitka žalbe. Disciplinska komisija može:

– izrečenu mjeru poništiti, ukinuti ili zamijeniti blažom mjerom – odbiti žalbu.

Odluka žalbenog tijela je konačna.

Članak 33.

Prigodom odmjeravanja kazne posebno će se voditi računa o stupnju odgovornosti počinioca, ostalim okolnostima pod kojima je prekršaj izvršen, kao i poslijedicama i opasnostima koje u sebi nosi.

Članak 34.

Prilikom određivanja kazne uzimaju se u obzir sve okolnosti koje utječu da kazna bude veća ili manja, a naročito: težina učinjenog dijela i njegove poslijedice, stupanj odgovornosti izvršioca, pobude iz kojih je učinjen, okolnosti pod kojima je izvršeno, moralne osobine izvršioca i držanje poslije izvršenog prekršaja. U slučaju kada postoje takve olakšavajuće okolnosti koje ukazuju da se i blažom kaznom može postići svrha kažnjavanja, postupajuću organ može odmjeriti kaznu ispod granice predviđene ovim pravilnikom. Ublažavanje kazne vrši se tako što se kazna umanjuje najviše do polovine računajući od minimuma kazne. predviđene za taj prekršaj.

Članak 35.

Tko vrijeđa natjecatelje, predsjednike ekipa, delegata, suca ili gledaoce: – kaznit će se vremenskom kaznom zabrana nastupanja ili vršenja dužnosti u trajanju od najmanje tri (3) mjeseca.

Ako je na osobu iz predhodnog stavka izvršen fizički napad, učinilac: – kaznit će se vremenskom kaznom zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti u trajanju od najmanje šest (6) mjeseci.

Članak 36.

Igrač isključen zbog neprihvatljivog ponašanja: – kaznit će se zabranom igranja.

Ako je zbog prekršaja iz predhodnog stavka došlo do težeg incidenta: – kaznit će se vremenskom zabranom nastupanja.

Članak 37.

Igrač ili voditelj ekipe čijom krivicom dođe do prekida šahovskog meča koji kasnije ne bude nastavljen: – kaznit će se vremenskom kaznom zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti.

Igrač ili predsjednik ekipe koji je udaljen s ploče ili prostora za igru, ako se i dalje nešportski ponaša: – kaznit će se vremenskom kaznom zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti.

Članak 38.

Igrač ili voditelj ekipe koji fizički napadne protivničkog igrača za vrijeme šahovskog meča: – kaznit će se vremenskom kaznom zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti.

Igrač ili voditeljk ekipe koji fizički napadne službenu osobu: – kaznit će se vremenskom kaznom zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti od najmanje tri (3) mjeseca, a u težim slučajevima i zabranom nastupanja za sve vrijeme dok je redoviti član kluba.

Ako je napad ostao u pokušaju: – kaznit će se vremenskom kaznom zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti.

Članak 39.

Igrač ili voditelj ekipe koji prije, za vrijeme ili po završetku šahovskog meča vrijeđa, kleveče ili se na drugi način nešportski ponaša prema protivničkom igraču ili službenoj osobi: – kaznit će se vremenskom kaznom zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti do šest (6) mjeseci.

OPOMENA

Članak 40.

Opomena se izriče zbog: – ometanja drugih članova tijekom treninga ili natjecanja, – nediscipline tijekom treninga ili natjecanja, – nemarnog odnosa prema izvršavanju obaveza i zadataka, – ometanja voditelja u vrijeme održavanja treninga ili drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, – neredovito nošenje pribora ili radnih materijala na trening, – izazivanje nereda za vrijeme odmora, treninga ili natjecanja, – kršenja odredbi Statuta i drugih pravilnika ŠŠK Mladost, – neplaćanja godišnje članarine do kraja mjeseca listopada tekuće godine, – neopravdanog izostanka sa planiranog natjecanja.

Članak 41.

Opomena se izriče u usmenom ili pisanom obliku, a izriče ju predsjednik ŠŠK Mladost. Osim kao pojedinačna disciplinska mjera opomena se može izreči i ekipi.

UKOR

Članak 42.

Ukor se članu izriče zbog: – ponavljanja prekršaja zbog kojeg je izrečena mjera opomene, – vrijeđanja i agresivnog ponašanja prema drugim članovima, – duljeg nemarnog odnosa prema obavezama i zadacima, – namjernog oštećivanja šahovskih rekvizita i klupskih knjiga.

Članak 43.

Ukor se izriče u pisanom obliku, a izriče ga predsjednik ŠŠK Mladost. Ukor se izriče isključivo kao pojedinačna disciplinska mjera. Mjera ukora sastoji se u isključenju pojedinca tijekom tri slijedeća mjeseca iz svih aktivnosti ŠŠK Mladost, počevši s danom donošenja odluke.

Članak 44.

Član koji je kažnjen mjerom ukora ne može obavljati nikakvu dužnost u ŠŠK Mladost. Ako kažneni član obavlja neku dužnost, a kažnjen je ukorom biti će razriješen te dužnosti. Član kažnjen ukorom automatski dobiva zabranu treniranja tijekom slijedeća tri mjeseca (počevši od dana donošenja mjere), te mu se zabranjuje nastupanje na pojedinačnom prvenstvu ŠŠK Mladost.

 

STROGI UKOR

Članak 45.

Strogi ukor izriče se članu zbog: – ponavljanja prekršaja zbog kojih su izrečene mjere opomene i ukora, – teškog kršenja Statuta i pravilnika ŠŠK Mladost, – namjernog trajnog izbjegavanja izvršavanja svojih zadataka i obaveza, – ugrožavanja sigurnosti članova, predsjednika i građana, – izazivanje fizičkog obračunavanja među članovima, – otuđivanja i težeg oštećivanja imovine kluba, članova, predsjednika i građana, – vrijeđanja i bezobraznog ponašanja prema članovima kluba.

Članak 46.

Strogi ukor se izriče u pisanom obliku, a izriče ga Disciplinska komisija ŠŠK Mladost. Strogi ukor se izriče isključivo kao pojedinačna disciplinska mjera.

Članak 47.

Član kažnjen strogim ukorom dobiva zabranu treniranja tijekom slijedećih šest (6) mjeseci (počevši od dana donošenja mjere). Po izricanju mjere strogog ukora članu se izriče i zabrana nastupanja u svim aktivnostima ŠŠK Mladost tijekom kalendarske godine u kojoj je mjera izrečena.

ISKLJUČENJE IZ ŠŠK „MLADOST“

Članak 48.

Posljednja disciplinska disciplinska mjera je isključenje iz ŠŠK Mladost, a s tom mjerom član prestaje biti član ŠŠK Mladost.

Izriče se zbog:

– višekratnog ponavljanja povreda za koje se izriču disciplinske kaznene mjere, – neplačanja godišnje članarine dvije godine za redom, – trajno izbjegavanje izvršavanja obaveza i zadataka, – namjerno nanošenje veće štete klubu, članovima i građanima, – organiziranje i izazivanje tučnjava odnosno fizičkih napada na druge članove kluba ili građane, – uživanja alkohola ili narkotičnih sredstava, njihovog unošenja na trening ili natjecanje i nagovaranja drugih osoba na trošenje istih, – nanošenje teških tjelesnih ozljeda, – unošenje oružja u prostor za igru, – provalnih krađa i razbojstava, – drugih težih oblika neprihvatljivog ponašanja.

Članak 49.

Isključenje iz ŠŠK Mladost izriče u pisanom obliku Disciplinska komisija ŠŠK Mladost.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Izvršenje disciplinske mjere može se odgoditi za vrijeme koje ne može biti kraće od mjesec dana niti duže od tri mjeseca. Odluku o odgodi izvršenja disciplinske mjere donosi  Disciplinska komisija.

Članak 51.

Donesena disciplinska mjera može se ukinuti i prije isteka vremenskog perioda na koji je donesena ukoliko se pokaže da je djelovala na člana i postigla cilj radi kojeg je izrečena.

Članak 76.

Disciplinska komisija ŠŠK Mladost tumači ovaj Pravilnik i izdaje obvezna uputstva i tumačenja slučajeva koji nisu predviđeni ovim Pravilnikom.

U Varaždinskim Toplicama, 12.ožujka 2014. godine.

Željko Matkun

predsjednik ŠŠK “Mladost”

Marko Čavlek

tajnik ŠŠK “Mladost”

Luka Krainc

blagajnik ŠŠK “Mladost”